پایان ساخت فصل اول انیمیشن های کشاورزی

با توجه به سفارش مجموعه جهاد کشاورزی مجموعه فصل اول انیمیشن های کشاورزی در قالب شش قسمت طراحی و ساخته شد.نظر به درخواست سازمان جهاد کشاورزی شرکت دنیای طراحان رایانه در مجموعه بعدی این انیمیشن از نوع طراحی جدیدی در شخصیت های استفاده خواهد نمود و طراحی کلی مجموعه بطور کامل تغییر خواهد کرد.

تصاویر قسمت پنجم و ششم فصل اول